De regels

In dit spel zijn de wettelijke regels simpel, die staan immers in de wet. Maar toch is het voor iedereen anders, omdat iedere werkgever de details zelf kan of zelfs moet regelen. In cao's, in het P&O handboek of arbeidsvoorwaardenregeling van het eigen bedrijf staan vaak verzuimregels. De regels bij langdurig of complex verzuim zijn vaak wel duidelijk beschreven, maar daarmee is het voor werkgevers nog geen dagelijkse kost. Gelukkig maar.

Juist bij langerdurend en complex verzuim moeten er tijdens het verzuimtraject vaak deskundigen betrokken worden. Met als ‘sluitstuk’ de deskundigen van het UWV. En waar het voor u als werknemer en ook voor uw werkgever nooit routine wordt; voor het UWV is het wel degelijk dagelijkse kost. Het is belangrijk dat u weet welke regels u moet volgen maar ook aan welke regels uw werkgever zich heeft te houden. Nog belangrijker is het om voorbereid te zijn op de zaken waarop het UWV (achteraf!) oordeelt.

WELKE REGELS ZIJN ER VOOR U ALS WERKNEMER

U moet meewerken aan uw herstel. Ja zeker, het is echt een wettelijke verplichting! U moet er alles doen om te zorgen dat u weer kunt werken. Hoe? Door bijvoorbeeld aangepast werk te doen en meedenken hierover, dus zelf aangeven hoe uw werk zo aangepast kan worden, dat u het kunt blijven doen.

U moet afspraken en regels nakomen; afspraken en regels die in het verzuimprotcol van uw werkgever en/of uw cao staan. U moet zodanig meewerken dat andere betrokkenen ook hun eigen taak in uw reïntegratieproces kunnen doen; dus medische informatie delen met de bedrijfsarts en meewerken als de bedrijfsarts het nodig vindt om medische informatie op te vragen bij uw behandelaar.

Voldoet u aan deze verplichtingen dan heeft u voor maximaal 104 weken recht op loon doorbetaling en geldt er ontslagbescherming. Uw werkgever kan u tijdens deze periode niet ontslaan.

WELKE REGELS ZIJN ER VOOR UW WERKGEVER

De meest bekende verplichting voor uw werkgever is dat het loon moet worden doorbetaald. Na eventuele wachtdagen kan dat doorlopen tot maximaal 104 weken. En bij onvoldoende inspanningen kan dat nog eens met maximaal 52 weken worden verlengd.

Daarnaast is de werkgever eindverantwoordelijk voor alle inspanningen, dus ook voor het tijdig deskundige hulp inschakelen. De hulp van de bedrijfsarts is de meest bekende, die moet uiterlijk na zes weken worden ingeschakeld voor een probleemanalyse. Zodra aannemelijk is dat het eigen werk niet meer mogelijk zal zijn, moeten andere deskundigen worden ingeschakeld zoals een arbeidsdeskundige.

Om maar aan te geven hoe lastig dit is voor uw werkgever. De werkgever is ook eindverantwoordelijk voor uw inspanningen! Werkt u onvoldoende mee, dan moet de werkgever u sanctioneren. Dat wil zeggen de loonbetaling stoppen. Dat is lastig, want veel werkgevers kennen immers de regels zelf ook niet altijd….