De spelers

Als zieke werknemer heeft u verplichtingen vanuit de wet verbetering poortwachter. Gaandeweg het proces komt u allerlei deskundigen tegen. Weet wat hun taak in het gehele proces is en ken het 'eigen' belang dat zij hebben in uw verzuimtraject.

U bent ziek. U heeft behoefte aan erkenning, gezien zijn, meedenken en een bijdrage aan herstel. Juist in een ziekteproces zit niemand te wachten op extra zorgen, zorgen of je je inkomen of baan verliest. Extra (financiële) stress en zorg wil niemand. En wie ziek is, wil deze aandacht eerst inzetten voor herstel. U wilt wel werken, ook deels of gedeeltelijk in ander werk, maar alleen als het uw herstel en duurzame terugkeer in het arbeidsproces niet in de weg staat.

WERKGEVER

De werkgever betaalt salaris aan een werknemer, zonder dat daar werk of productie tegenover staat. Tegelijk moet hij waarschijnlijk ook salaris betalen aan iemand die de zieke werknemer vervangt. Daar komen nog kosten bij voor alle deskundigen tijdens het re-integratieproces, al met al kan dat oplopen tot zo’n € 10.000,- gedurende de 104 weken ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Soms is de werkgever hiervoor verzekerd maar voor grotere werkgevers is een verzekering vaak niet rendabel. Dat betekent dat ze zelf voor die kosten verantwoordelijk zijn. Is de werkgever wel verzekerd dan is dat alleen voor de netto loonkosten, meestal na een aantal weken. Zo’n verzekering kan dan meebetalen maar wil ook altijd meebeslissen met betrekking tot de in te zetten acties en deskundigen.

LEIDINGGEVENDE

De leidinggevende is namens de werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding. Hij accepteert en registreert de melding, onderhoudt het contact met werknemer, legt relevante informatie vast in het reïntegratiedossier.

CASEMANGER

Bij langer en complex verzuim moet er een casemanager aangewezen worden. De casemanager is geen inhoudelijk deskundige maar puur procesbegeleider, de regisseur die precies weet welke stappen in het proces moeten worden genomen en door wie.

BEHANDELAAR/SPECIALIST

Iemand die vanuit zijn medisch beroep persoonlijk en zelfstandig zorg verleent aan een patiënt/cliënt, dan wel vanuit een behandelplan een deel van die zorg en/of behandeling geeft. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts, een specialist (…-loog), verpleegkundige of therapeut zijn.

BEDRIJFSARTS

De bedrijfsarts is in opdracht van de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsgezondheidskundige advisering en begeleiding van de zieke werknemer. De bedrijfsarts adviseert met betrekking tot belastbaarheid en kan beoordelen of de behandeling adequaat is. Een bedrijfsarts is een basisarts die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfsgeneeskunde, het breedste specialisme binnen geneeskunde.

HR OF P&O

Deze rol en verantwoordelijkheid kan per werkgever zeer verschillen. Over het algemeen houdt HR of P&O zich vooral bezig met de organisatorische kant, zoals het contract met arbodienstverlener of welke verzekeringen er zijn en de registratieve kant.

ARBEIDSDESKUNDIGE

Deze deskundige is de expert met betrekking tot ‘werk en mens’. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk dat iemand doet? Kunnen taken en functies aangepast worden aan het arbeidsvermogen van de persoon?

REÏNTEGRATIE BEGELEIDER

De (2e spoor) reïntegratiebegeleider onderzoekt samen met u tot welk werk u in staat bent om te doen. Dit kan uw eigen werk zijn bij een andere werkgever of aangepast ander werk bij uw eigen werkgever. Hij kent de functies die in overeenstemming zijn met uw huidige functieprofiel en gaat op basis daarvan onderzoeken en inventariseren waar mogelijkheden zijn.

VERZEKERINGSARTS

Het UWV is de beoordelende en uitkerende instantie. De 1e beoordeling wordt gedaan door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige verbonden aan het UWV. Hun gezamenlijk oordeel wordt besproken in een commissie, waarna een besluit valt.