Het spel

Als zieke werknemer komt u in een situatie terecht die veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengt. U heeft allerlei plichten (en gelukkig ook rechten) waar u nog nooit mee te maken heeft gehad. En feitelijk is dat voor u allemaal bij-zaak, want u bent ziek en wordt wellicht niet meer beter. Dat zijn de zaken waarmee u zich in de eerste plaats wilt bezig houden!

Het traject start op de dag dat u zich de eerste keer heeft ziek gemeld. Vanaf dat moment is uw werkgever verplicht een aantal administratieve processen in gang te zetten.

DAG 1: ZIEKMELDING

NA 6 WEKEN: PROBLEEMANALYSE ZIEKMELDING
In de probleemanalyse, kortweg PA genoemd, wordt:

 • aangegeven wat uw beperkingen zijn;
 • hoe dit de mogelijkheden in het (eigen) werk beïnvloedt;
 • een prognose op werkhervatting gegeven;
 • advies gegeven hoe en wanneer de re-integratie het beste kan worden vormgegeven.

Zoals ook in de wet en op de site van UWV staat: De bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte. Bent u wat langere tijd ziek? Dan bekijkt u samen met uw werkgever wat u nog kunt doen en hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan.

NA 8 WEKEN: PLAN VAN AANPAK
In het Plan van Aanpak, kortweg PvA, wordt:

 • de visie van werkgever en uw visie benoemd op het verzuim;
 • wordt de prognose van de bedrijfsarts herhaald;
 • worden er acties afgesproken hoe u duurzaam in het arbeidsproces kunt terugkomen c.q. blijven.

ELKE 6-8 WEKEN: BIJSTELLING PROBLEEMANALYSE
De probleemanalyse (PA) moet worden bijgesteld:

 • als er nieuwe medische feiten zijn;
 • als er meer bekend is over de prognose;
 • als de prognose wijzigt.

Hiervoor vindt iedere 6 tot 8 weken een afspraak met de bedrijfsarts plaats. Hierin geeft hij aan of de prognose wijzigt en wederom advies over hoe de re-integratie procedure verder gaat verlopen.

PERIODIEKE EVALUATIE
Het Plan van Aanpak moet ook periodiek meestal ook iedere 6 à 8 weken worden bijgesteld. Hierin wordt aangegeven waar de periodieke evaluatie over gaat (bijvoorbeeld nieuw advies van de bedrijfsarts) en opnieuw worden de acties opgenomen hoe de werknemer duurzaam in het arbeidsproces kan terugkomen of kan blijven.

NA 10 WEKEN: 1E SPOOR
Als u vanwege ziekte uw werk niet meer (volledig) kunt doen, moet u samen met uw werkgever er alles aan doen zodat u duurzaam in het arbeidsproces kunt terugkomen c.q. blijven. Zolang er geen twijfel is of volledig herstel voor uw eigen werk gaat lukken, kan deze weg vervolgd worden.
In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

 • aanpassen werkplek;
 • aanpassen functie;
 • gedeeltelijke werkhervatting.

2E SPOOR
Zodra er twijfel is of u volledig herstelt voor uw eigen werk dan moeten alternatieven worden onderzocht.

 • kan het eigen werk worden aangepast?
 • is er ander werk mogelijk? Bijvoorbeeld na scholing. Bij een grote werkgever mag de werknemer in sommige gevallen zelfs verwachten dat de werkgever dat aangepaste, andere werk, voor hem creëert.

Lukt het niet bij de eigen werkgever, dan moet de werkgever helpen om dat werk te vinden bij een andere werkgever.

NA 52 WEKEN: EERSTE JAARS EVALUATIE (PERIODIEKE EVALUATIE)
In de voorheen eerstejaarsevaluatie gaat de werkgever samen met u na of de ingeslagen weg, om u zo snel mogelijk aan passende arbeid te helpen, de juiste is. Dit is niet anders dan een periodieke evaluatie.

 • is er een verandering in de belastbaarheid van de werknemer?
 • zijn de doelen nog haalbaar?

VOOR WEEK 68: VERVROEGDE IVA AANVRAAG
Als u na 104 weken van arbeidsongeschiktheid (en loondoorbetaling door de werkgever) nog steeds niet (volledig) in staat bent om te werken, heeft u mogelijk recht op een WIA uitkering. U moet de WIA aanvraag zelf doen, maar krijgt daarvoor alle hulp en formulieren die nodig zijn van de bedrijfsarts en uw werkgever.

WEEK 90: WIA AANVRAAG
De WIA, staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Is een werknemer arbeidsongeschikt dan moet de werkgever een re-integratietraject starten.

 • stappenplan om u weer terug te leiden naar passende arbeid.

WEEK 104: UWV BESCHIKKING WIA
Na gesprekken met verzekeringsarts en arbeidsdeskundige neemt het UWV een beslissing over de uitkeringsaanvraag: een zogenaamde ‘voor beroep vatbare beschikking’. Er zijn vijf verschillende scenario’s of arbeidsongeschiktheidspercentages met een variatie aan uitkeringen mogelijk:
0 % arbeidsongeschikt – U bent arbeidsgeschikt en kunt werken. Afhankelijk van het arbeidsverleden heeft u mogelijk wel recht op een WW uitkering.
<35 % arbeidsongeschikt – Met uw beperkingen en klachten kunt u meer dan 65% van het oude loon verdienen. U heeft geen recht op een WGA uitkering. Afhankelijk van uw arbeidsverleden vaak wel recht op een WW-uitkering.
35 – 80 % arbeidsongeschikt – WGA 3580 – U heeft beperkingen waardoor er loonverlies is. U heeft recht op een 3580 uitkering ter hoogte van 70% van het loon (max dagloon) dat u verdiende voor de ziekmelding. De 1e 2 maanden is de uitkering 75%. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.
80 – 100 % arbeidsongeschikt – 80-100 WGA Uw beperkingen zijn zodanig dat u op dit moment niet kunt werken, maar uw werkvermogen kan nog verbeteren. Daarom heeft u recht op een WGA uitkering. 70% van het loon (max dagloon) dat u voor de ziekmelding verdiende. De 1e 2 maanden is de uitkering 75%. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden.
80 – 100 % arbeidsongeschikt – duurzaam arbeidsongeschikt IVA – Uw beperkingen zijn zodanig dat u niet meer (volledig) kunt werken EN er is geen kans dat uw werkvermogen zal kunnen toenemen. Daarom heeft u recht op een IVA-uitkering tot aan uw AOW ter hoogte van 75% (max dagloon) van het loon dat u verdiende voor de ziekmelding.

BINNEN 6 WEKEN: BEZWAAR AANTEKENEN
Binnen 6 weken na beschikking is er bezwaar aantekenen mogelijk en volgt er een herbeoordeling. Herbeoordeling WGA is alleen van toepassing bij 35-80 en 80-100 WGA. Hoelang u de WGA-uitkering ontvangt is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Ruim voor afloop van de uitkeringsperiode neemt het UWV het initiatief voor een herbeoordeling.

Ook tegen de uitspraak van de herbeoordeling geldt een termijn van 6 weken waarbinnen bezwaar aangetekend kan worden.

Download het complete tijdsschema bij arbeidsongeschiktheid