FAQ

Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen. Deze veelgestelde vragen proberen we zoveel mogelijk te beantwoorden op deze pagina.Algemeen

Hoe moet ik verder?

Je wereld staat op z’n kop nu je de diagnose hebt gekregen. We realiseren ons dat terdege.
Je wordt gedwongen om afscheid te nemen van je gezondheid. En dat is rauw en rouw tegelijk.
We zien je echter niet als slachtoffer. We willen met je samenwerken vanuit gelijkwaardigheid.
Uiteraard kunnen we je helpen. Hiervoor hebben we een heel programma uitgewerkt op basis van inhoudelijke expertise maar ook vanuit eigen ervaringen met chronische en progressieve ziektes.

UwVerzuimregisseur is opgericht door Theo van Neerven. Hij kreeg te maken met de ziekte van Parkinson. Benieuwd naar zijn verhaal? Bekijk de podcast ‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt met Theo van Neerven’.

Belangrijk is echter dat we aansluiten bij jouw hulpvraag. Waar sta je, wat wil je, wat heb je nodig, wat vind je belangrijk en hoe gaan we dit samen vorm geven?
Onze begeleiding bestaat uit een samenhang van 3 pijlers:

 • Begeleiding tijdens het verzuimproces en alles wat met werk en WIA heeft te maken
 • Coaching
 • Financieel inzicht

Deze elementen zijn modulair opgebouwd.

We gaan graag met je in gesprek wat voor jou de beste begeleiding is. Een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos.

Mijn werk

Moet ik het mijn werkgever vertellen?

Hoe doe ik dat en wat moet ik zeggen als hij door gaat vragen? Ik weet het zelf nog niet eens!
In de module coaching besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Jij kiest het moment waarop je klaar bent voor dit gesprek met je werkgever. Wij zorgen ervoor dat je goed voorbereid bent.
Indien gewenst gaan we met je mee als ondersteuning.

Wat moet ik met mijn werk doen?

Ons advies is om tijd te nemen om alles op een rijtje te zetten. Als je (gedeeltelijk) niet aan het werk bent, duurt het in totaal 104 weken (2 jaar) voordat je te maken krijgt met een WIA-uitkering.
In deze periode blijf je recht houden op je baan en inkomen. Lukt het (even) niet om je huidige werk te doen? Je werkgever is verplicht om je passend werk aan te bieden.

Ons advies is om voor jezelf duidelijk te krijgen wat de waarde van je werk is. Samen kunnen we dit onderzoeken. Misschien zijn er wel andere vormen van werk die nu beter bij je passen.
Weet dat een vervroegde WIA-aanvraag voor duurzame arbeidsongeschiktheid ook tot de mogelijkheden behoort. Wij hebben de expertise in huis, wat inmiddels al heeft geleid tot circa 200 succesvolle aanvragen.

Mijn werkgever snapt niet wat er aan de hand is, wat kan ik doen?

Samen met jou kunnen we het gesprek met je werkgever goed voorbereiden. Belangrijk is om eerst voor jezelf op een rij te zetten wat voor jou belangrijk is, wat je van je werkgever nodig hebt en wat je wel en niet wilt delen. Ook hier kunnen we je bij helpen.

Ik heb het gevoel dat ik alleen sta tegenover mijn werkgever en de arbodienst. Hoe moet ik hier mee omgaan?

De procedure voor een reguliere verzuimbegeleiding start vanuit de werkgever. Bij ons is dat niet zo. We stellen jou als werknemer centraal in onze (verzuim)begeleiding. We zijn er voor je en we gaan met je mee.
Je hoeft het niet alleen te doen!

Wat kan ik van UwVerzuimregisseur verwachten?

Wij staan voor persoonlijke en deskundige begeleiding op maat. Er is geen goed of fout. Wij zorgen ervoor dat je antwoorden krijgt en rust.

Hoe maak ik bespreekbaar dat ik UwVerzuimregisseur wil inschakelen?

We gaan samen met jou een plan maken, dat precies aansluit bij wat je nodig hebt. Vervolgens gaan we goed voorbereid het gesprek aan met je werkgever om financiering te vragen voor ons plan.

Wat is de rol van de Bedrijfsarts?

Een Bedrijfsarts is een arts in bedrijfsgeneeskundige met een specialisatie arbeid en gezondheid. Een Arboarts heeft deze specialisatie niet en werkt onder supervisie van de Bedrijfsarts. Een Bedrijfsarts stelt vast of er sprake is van ziekte of gebrek. Op basis hiervan geeft hij/zij aan welke beperkingen een werknemer heeft in relatie tot zijn huidige werk.

Wat moet ik zeggen tegen de Bedrijfsarts?

Het is fijn om zelf regie te krijgen over je verzuimproces. Dat begint bij de basis: voor jezelf onder woorden brengen wat je wilt doen met je werk. Daarmee kun je ook in gesprekken met de bedrijfsarts meer regie houden en beter met hem/haar samenwerken. Belangrijk is om een realistisch beeld te schetsen bij de bedrijfsarts. Geef bijvoorbeeld aan dat jouw behandeling niet gericht is op beter worden, maar gericht is op vertragen van de progressie.

Moet ik koste wat kost de re-integratie vorm blijven geven?

Wettelijk heb je de plicht om actief mee te werken aan je re-integratie. Re-integratie is vaak gericht op herstel en terugkeer op de eigen werkplek. Al dan niet met aanpassingen. Twijfel je hieraan of heb je het gevoel dat dit voor jou niet meer haalbaar is? Ga in gesprek met je leidinggevende en de bedrijfsarts. Wij als UwVerzuimregisseur kunnen je hierin begeleiden. Onze ervaring is dat het proces dan vaak in een stroomversnelling komt met oplossingen die voor iedereen prettig zijn.

Wat als ik niet meer kan werken?

Als je niet meer (volledig) kunt werken kom je in aanraking met het UWV. Als het UWV oordeelt dat je niet meer in staat bent om minimaal 65% van je inkomen te realiseren, kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering. Er zijn verschillende soorten uitkeringen en financiële gevolgen. Omdat je te maken hebt met een chronische en progressieve ziekte is de kans groot dat je een IVA-uitkering gaat krijgen. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering bedraagt 75% van je loon dat je ontving voor je eerste ziektedag, met een maximum van € 4.185 bruto per maand (inclusief vakantiegeld – 2023).

Is het verstandig om mijn contract aan te passen naar minder uren?

Pas niet zomaar je contact aan, dit kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor je inkomen, werk en uitkering richting de toekomst. Het UWV berekent namelijk inkomensverlies en de hoogte van een eventuele toekomstige WIA-uitkering op basis van het inkomen dat je verdiende voordat je ziek werd. Daarnaast bouw je met een lager salaris minder pensioen op en krijg je een lagere transitievergoeding. Vraag dus altijd deskundig advies als je overweegt om je contract aan te passen naar minder uren.

Ik ben er nog niet aan toe om te stoppen met werken. Wat moet ik doen?

Uiteindelijk bent jij degene die het moment beslist waarop je wilt stoppen met werken. In onze begeleiding kunnen we je hierop voorbereiden en op basis van gesprekken helpen om het juiste moment te kiezen.
Nadeel van (te) laat stoppen is dat je werkgever al veel aanpassingen heeft gedaan, of je een andere passende functie binnen het bedrijf heeft aangeboden. Het wordt dan moeilijker om het gesprek aan te gaan met je werkgever. Door blijven werken in passende arbeid na 104 weken gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ook financiële gevolgen hebben. Laat je dus goed adviseren door een deskundige.

Het UWV

Hoe beoordeelt het UWV of ik een WGA of IVA-uitkering krijg?

In 2006 is de WAO vervangen door de WIA. Het uitgangspunt van de WIA is werken naar vermogen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wél kan als het om werken gaat.

Na 2 jaar ziekte volgt een beoordeling door het UWV. Het UWV bekijkt welke beperkingen iemand heeft en bepaalt vervolgens wat iemand daarmee nog kan verdienen. Ze zoeken naar theoretische functies die passen bij de beperkingen. Opleiding en ervaring zijn daarbij niet relevant. Wat iemand met deze theoretische functie kan verdienen noemen ze de resterende verdiencapaciteit. De mate van arbeids(on)geschiktheid wordt bepaald aan de hand van deze resterende verdiencapaciteit.

Er zijn vier verschillende uitkomsten mogelijk:

 • Als het UWV vindt dat je in staat bent om 65% of meer van je oude loon nog te verdienen, ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je ontvangt dan geen WIA-uitkering.
 • Is je loonverlies meer dan 35% maar minder dan 80%? Dan ontvang je een WGA-uitkering.
 • Is je loonverlies meer dan 80% maar bestaat er een kans dat je in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunt herstellen? Ook dan wordt er een WGA-uitkering toegekend.
 • Als je meer dan 80% loonverlies hebt en er is geen of een zeer geringe kans op herstel, dan ontvang je een IVA-uitkering. Je bent dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit is het loonverlies. Dit bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid.

WIA rekenvoorbeeld

Stel: je verdient op dit moment € 3.000 bruto per maand. En stel dat het UWV bepaalt dat je met je beperkingen nog € 1.500 kunt verdienen. Het nieuwe loon wordt gedeeld door het oude loon en vermenigvuldigd met 100. (3.000 gedeeld door 1.500 = 0,5 x 100 = 50. Je bent dan voor 50% arbeidsongeschikt.

Wat is het verschil tussen WGA en IVA

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent twee verschillende soorten uitkeringen:

 • De WGA-uitkering: Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 • De IVA-uitkering: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Er is een verschil in hoogte en in duur.

Hoogte IVA en WGA

Met een IVA uitkering ontvang je een hogere uitkering. De hoogte van de IVA is 75% van je laatste verdiende loon, met een maximum van 75% van het maximum dagloon. In 2023 is dit vastgesteld op € 66.956 op jaarbasis. 75% hiervan is € 50.217 bruto per jaar.

Met een WGA-uitkering ontvang je 70% van je laatst verdiende loon. Ook een WGA-uitkering is gemaximeerd. 70% van € 66.956 is maximaal € 46.869 bruto per jaar.

Duur IVA en WGA

Het tweede verschil is de duur van de uitkering.
Een IVA uitkering ontvangt je tot je AOW-gerechtigde leeftijd. Tijdens deze periode wijzigt de uitkering niet, behalve de indexering van de uitkering. Twee keer per jaar, in januari en in juli, bepaalt het UWV wat de stijging van de uitkering is.

Een WGA uitkering kent twee verschillende fases. Allereerst ontvang je een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van hoeveel jaar je gewerkt hebt.
Na deze periode gaat een nieuwe fase in.

Het UWV vindt het belangrijk dat je de restverdiencapaciteit (RVC) zoveel mogelijk benut. Ze gaan uit van een benutting van minimaal 50%, Werk je en verdien je hier meer van 50% van je restverdiencapaciteit? Dan ontvang je een loonaanvullingsuitkering. Lukt dit niet, ontvang je een vervolguitkering. Omdat de wet uitgaat van werken naar vermogen wordt werken beloond. D loonaanvullinguitkering is daarom hoger dan de vervolguitkering.

Wat is de rol van een verzekeringsarts?

Een Verzekeringsarts is een arts in verzekeringsgeneeskunde met als specialisatie arbeid en gezondheid. Een verzekeringsarts bespreekt met jou je klachten en beoordeelt wat je wel en niet kunt doen. Ook beoordeelt hij of je klachten tijdelijk zijn of blijvend.

Wat voor uitkering krijg ik bij het UWV?

Het UWV kent twee soorten WIA-uitkeringen:

 • WGA-uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en
 • IVA-uitkering: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Zoals je ziet zit er al een verschil in de naam. Ben je niet volledig of niet duurzaam arbeidsongeschikt, ontvang je een WGA-uitkering. Ben je 80-100% arbeidsongeschikt en is het de verwachting dat dit niet meer beter gaat worden, dan kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Kunnen jullie meegaan naar het UWV?

Een standaard onderdeel van onze verzuimbegeleiding is dat we op jouw verzoek meegaan naar de gesprekken bij het UWV, maar ook bij de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Samen bereiden we deze gesprekken goed voor. Je staat er niet alleen voor!

Vervroegde WIA: Moet ik mijn uitkering via mijn werkgever laten lopen?

Ook als je al een IVA-uitkering ontvangt, heeft je werkgever alsnog een wettelijke loondoorbetalingsplicht. Een werkgever moet het loon gedurende 104 weken doorbetalen, volgens de wet, CAO of individueel gemaakte afspraken. De IVA-uitkering mag je werkgever in mindering brengen op het bedrag dat hij normaal gesproken zou moeten uitkeren. Dat geldt ook voor het vakantiegeld. Jij behoudt gewoon je loondoorbetaling. In het tweede jaar is daalt de loondoorbetaling vaak naar 70%. Een IVA-uitkering is 75%. Uiteraard ontvang je waar je recht op hebt, dus 75%.

Wat zijn voordelen vervroegde WIA?

Als er vervroegd een WIA-uitkering wordt toegekend is dit altijd een IVA-uitkering. Er zijn geen duurzame mogelijkheden meer om aan het werk te blijven. Het uitkeringspercentage van de IVA-uitkering is 75% van het oude loon. De WGA-uitkering is 70%. Beide uitkeringen gaan uit van een maximum inkomen van ongeveer € 66.000 (2023). Naast een financieel voordeel brengt de vervroegde IVA vooral rust, niet meer moeten maar mogen en financiële zekerheid. Ook re-integratieverplichtingen komen te vervallen, zodra een IVA-uitkering is toegekend.

Wat als ik een restverdiencapaciteit krijg van het UWV?

Als het UWV oordeelt dat er nog mogelijkheden zijn om te werken, ben je niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Je komt dan in aanmerking voor een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering. Dit heeft financiële consequenties. Een WGA-uitkering start met een lagere uitkering dan IVA en heeft ook een ander verloop. Als je het niet eens bent met deze beoordeling, heb je de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking gebeuren. Inmiddels hebben wij al circa 200 vervroegde WIA-trajecten afgerond. Bij geen enkele aanvraag was een bezwaar nodig.

Kan ik ontslagen worden?

Wettelijk is geregeld dat een zieke werknemer gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) niet kan worden ontslagen. Ben je tussentijds volledig aan het werk, gedurende meer dan 4 weken? Dan start er een nieuwe periode van 104 weken. Na 104 weken mag een werkgever een medewerker ontslaan met als reden arbeidsongeschikt. Ook deze procedure loopt via het UWV. Het is echter veel fijner om zelf de regie te behouden en zelf te beslissen wanneer je wil stoppen met werken. Wij kunnen je begeleiden om te bepalen wat voor jou het beste moment is.

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik uit dienst ga?

Na 104 weken ziekteverzuim mag je werkgever je ontslaan op grond van arbeidsongeschiktheid. Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Weet dat je werkgever kan hiervoor een compensatie kan aanvragen bij het UWV.

Mag ik naast een IVA-uitkering nog werken?

Het is een misverstand dat je met een IVA-uitkering niet meer mag werken. Maar wat betekent werk voor jou? Zinvol bezig zijn of je steentje bijdragen als vrijwilliger is geen probleem. Ook betaald werk mag je verrichten. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat WIA-gerechtigden in de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan niet worden getoetst op hun verdienvermogen. Dit schreef Minister W. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 1-6-2021. Dit voornemen is tot heden echter niet omgezet in wetgeving.

Volgens de wet mag je naast je IVA-uitkering tot 20% van je oude loon bijverdienen. Let op: Blijf ruim binnen deze marge! Verdien je een jaar of langer meer dan 20% van je oude loon, dan volgt een herbeoordeling door UWV. Er zijn verschillende inkomsten die geen invloed hebben op de hoogte van de IVA-uitkering. Denk hierbij aan het inkomen van je eventuele partner, maar ook inkomsten uit je vermogen, spaargeld, een erfenis of alimentatie. Ontvangt je zorgtoeslag, huurtoeslag of een andere toeslag? Ook deze zijn niet van invloed op de hoogte van de IVA-uitkering. Kijk ook onze podcast ‘Beter bijverdienen in de WIA’ op https://uwverzuimregisseur.nl/podcasts/

Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV?

Met een IVA-uitkering mag je altijd vrijwilligerswerk doen. Hiermee behoud je sociale contacten en kun je voor anderen van betekenis zijn. Je bent niet verplicht om vrijwilligerswerk door te geven aan het UWV. Als de vergoeding echter dermate hoog is, kan het gezien worden als inkomen uit arbeid. Dan moet je dit uiteraard wel doorgeven. Informeer goed bij het UWV wanneer je mogelijk te maken krijgt met gevolgen voor je uitkering.

Moet ik mijn medicatie innemen voordat ik naar het UWV ga?

Medicatie onderdrukt de uiterlijke kenmerken van Parkinson. Door extra medicatie in te nemen of het moment van inname te veranderen, is het mogelijk om je beter voor te doen dan je eigenlijk bent. Dit maakt het voor het UWV erg lastig om een goede inschatting te maken van de ernst van je klachten. Het besluit ligt bij jou. Ons advies is te doen wat goed voelt. We bespreken het gesprek goed met je voor. Het UWV neemt namelijk alles mee in hun beoordeling. Een van onze tips is bijvoorbeeld om tijdens het gesprek niet op je handen te gaan zitten als je last hebt van tremors. Laat ze zien, hoe oncomfortabel ook. Je wilt immers een realistisch beeld schetsen.

Mijn toekomstige financiële situatie

Hoe zit het met mijn inkomen?

Wettelijk heeft je werkgever bij ziekte een loondoorbetalingsplicht van 104 weken. Dit is minimaal 70% van je laatstverdiende loon. Hierbij mag je werkgever uitgaan van een maximum loon van ongeveer 67.000 (2023). In de arbeidsovereenkomst of CAO zijn hier vaak andere (gunstigere) afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. We adviseren je om te onderzoeken hoe de loondoorbetaling bij jouw werkgever is geregeld.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik word ontslagen omdat ik ziek ben?

Zolang je in loon krijgt van je werkgever, bouw je pensioen op, als dit opgenomen is in je arbeidsvoorwaarden. Dus ook na een ziekmelding of tijdens een re-integratietraject. Over een WIA-uitkering bouw je geen pensioen op. Soms krijg je van je pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA-uitkering. Dit heet een arbeidsongeschiktheidspensioen. Check bij je pensioenuitvoerder of je hier recht op hebt als je arbeidsongeschikt raakt.

Vaak gaat je pensioenopbouw (voor een deel) door. Dat noemen pensioenuitvoerders premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In je pensioenregeling staat hoe jouw pensioenopbouw doorloopt tijdens je arbeidsongeschiktheid. Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat ook informatie wat er met je pensioen gebeurt als je arbeidsongeschikt raakt. Zolang je in Nederland woont, gaat de opbouw van AOW wel door.

Hoeveel geld krijg ik elke maand als ik een uitkering ontvang?

Van een bruto uitkering van het UWV houd je netto minder over. Dit komt omdat je geen recht meer hebt op de arbeidskorting. Je werkt immers niet meer (volledig). Wel behoud je het recht op de algemene heffingskorting. Een netto-inkomen geeft een indicatie, maar zegt niet alles. Er spelen meerdere factoren een rol of je financieel voldoende ruimte ervaart. Met een integraal Persoonlijk Financieel Inzicht rapport krijgt je helderheid over je huidig en toekomstig netto besteedbaar inkomen op gezinsniveau.

Heeft mijn spaargeld invloed op de hoogte van mijn WIA-uitkering?

Nee, voor een WIA-uitkering maakt de hoeveelheid spaargeld niet uit. De hoogte wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid en het SV-loon dat je verdiende in het jaar voorafgaand aan je eerste ziektedag. Op basis hiervan word je WIA-maandloon berekend. Een WIA-uitkering gaat uit van een maximum inkomen van ongeveer € 67.000 (2023). Een IVA-uitkering bedraagt 75% van dit maximum inkomen. Een WGA-uitkering is lager.

Krijg ik straks ook nog vakantiegeld?

Ook als je bent ziekgemeld bij je werkgever of een WIA-uitkering ontvangt, heb je recht op vakantiegeld. Van je loon of uitkering wordt per maand hiervoor 8% ingehouden. In de maand mei ontvangt je dan 8% van de bruto uitkering die je hebt gekregen in de 12 maanden vóór de maand mei. Van het vakantiegeld worden loonbelasting en sociale premies ingehouden, net als bij je maandelijkse uitkering of loon.

Hoe zit het met mijn vakantiedagen?

Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, bouw je nog steeds vakantie-uren op. Het aantal wettelijke vakantiedagen, moet daarbij gewaarborgd blijven. Wettelijk zijn dit 20 dagen op jaarbasis. Werk je parttime is dit naar rato. Je werkgever mag de opbouw van deze vakantiedagen dus niet stopzetten. In je arbeidsovereenkomst of CAO kunnen afwijkende afspraken staan over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren gedurende arbeidsongeschiktheid. Vakantie dagen opnemen tijden heeft geen invloed om eventuele toekomstige uitkeringen. Als door ziekte of behandeling het echter niet mogelijk is om je vakantiedagen op te maken, mogen deze niet zomaar komen te vervallen Even checken dus.

Kan ik mijn vaste lasten nog wel betalen en af en toe iets leuks doen?

Dit antwoord kunnen we je geven aan de hand van een Persoonlijk Financieel Inzicht rapport. Op basis van je (nieuwe) inkomen, het inkomen van je eventuele partner, je lasten, je vermogen en voorzieningen krijgt je inzicht in je netto besteedbaar inkomen. Nu en in de toekomst. Het is aan jou om te bepalen of dit voldoende is. Wat voldoende is, is immers voor iedereen anders.

Gaan wij het als gezin financieel redden in de toekomst?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Het hangt helemaal af van je totale financiële gezinssituatie. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en analyse maken we op basis van al je financiële gegevens en je wensen een Persoonlijk Financieel Inzicht rapport. Zo krijg je inzicht in je toekomstige financiële situatie, zowel grafisch als met uitgeschreven tekst. In de samenvatting geven we onze conclusies en aandachtpunten. Onze ervaring is dat dit veel rust brengt. Hierdoor ontstaat ruimte voor andere (leukere) dingen.

Mijn ziekte en privé

Ik ben alleenstaand. Hoe ga ik me redden in de toekomst?

Chronisch zieke mensen vinden het meestal lastig om hulp te vragen. Als je geen partner hebt, is hulp vragen extra lastig. Autonomie en zo lang mogelijk zelfstandig blijven is heel vaak erg belangrijk. Maar wat nou als dit ten koste gaat van je energie om leuke dingen te doen? Naast hulp vanuit je omgeving zijn er diverse mogelijkheden voor professionele ondersteuning. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, maaltijdverzorging, maar ook bijvoorbeeld een aangepaste fiets. De gemeente biedt deze hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onze zorgregisseur kan je hier meer over vertellen en begeleiding bieden in het complexe zorglandschap. Ook weet hij hoe deze zorg financieel in elkaar steekt.

Hoe voorkom ik dat mijn omgeving (inclusief mijn partner) het zat wordt om te helpen?

De enige constante in je nieuwe leven is dat het blijft veranderen. Je moet dus blijven aanpassen en accepteren. Leren leven met je ziekte, in plaats van dat je ziekte je leven bepaalt. Dat is een hele kluif! De oplossing is dan ook niet simpel. Uit ervaring weten we dat een positieve mindset een positieve invloed heeft op je omgeving én op jezelf! Maar hoe zorg je voor een positieve mindset? In onze lotgenotencoaching besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Realiseer je dat dit een lang proces is. Afscheid nemen van je gezondheid is rauw en rouw tegelijk. Dit heeft tijd nodig.

Hoe ga ik met mijn partner een nieuw evenwicht zoeken?

Een chronische ziekte heb je niet alleen. Ook voor je omgeving verandert er veel. Een alleenstaande heeft andere uitdagingen dan wanneer er een partner is. Hoe organiseer je hulp als je alleenstaand bent? Als je een partner hebt, hoe kan hij/zij naast de zorg voor jou ook goed voor zichzelf blijven zorgen? Het vergt aanpassing van iedereen. Samen goede afspraken maken, een duidelijke rolverdeling, een goede agendaplanning en het organiseren van hulp zijn elementen die ervoor kunnen zorgen dat je partner ook nog je partner kan blijven. We helpen jullie graag bij het krijgen van overzicht in de regeltaken en maken jullie wegwijs in de verschillende voorzieningen.

Ik heb niet voldoende energie om aan mijn energie te werken. Wat kan ik doen?

Op deze vraag is helaas geen eenduidig antwoord. Wellicht is er ergens een blokkade. Dit kan fysiek of mentaal zijn. Aanpassing van medicijnen of goede begeleiding kan dan een oplossing zijn. Het kan ook zijn dat er geen oplossingen voor handen zijn. Het verbeteren van de kwaliteit van leven is dan mogelijk te vinden in het leren omgaan met verlies en tegenslag. Dit kan rust geven waardoor er meer ruimte ontstaat voor de dingen die wel mogelijk zijn. In onze dienstverlening hebben we ook een module verlies en rouw. Wil je hier meer over weten? Ga naar onze site en vraag een kosteloos kennismakingsgesprek aan.

Onze opdrachtgevers

triangle-down