Meer over chronisch ziek en werk

Multiple Sclerose (MS)

Mogelijk heeft u net gehoord dat u de chronisch progressieve aandoening Multiple Sclerose (MS) heeft. Misschien heeft u deze diagnose al jaren. Afhankelijk van uw klachten kan werken met MS een uitdaging zijn.Wat is Multiple Sclerose?

MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij de beschermlaag (myeline) rondom de zenuwen wordt afgebroken. Hierdoor kunnen zenuwen minder goed signalen naar de hersenen doorgeven. Klachten die hierdoor kunnen optreden zijn zeer divers en verschillen per persoon. De meest voorkomende klachten zijn echter wel vermoeidheid, een verminderde coördinatie, mobiliteitsverlies en gevoelsstoornissen. Ook cognitieve problemen zoals denken, spreken en geheugen kunnen een grote rol spelen.

Werk en Multiple Sclerose

Het is natuurlijk mogelijk om te blijven werken met MS. Wel kan werken met deze aandoening, afhankelijk van uw klachten, een uitdaging zijn. Belangrijk hierbij is dat u zelf de regie houdt en dat u weet welke maatregelen u kunt nemen. Uitgangspunt is dat uw werksituatie zo vroeg mogelijk wordt aangepast aan uw mogelijkheden en behoeftes. Kijk samen met werkgever, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige welke aanpassingen nodig zijn. U speelt hierin zelf een belangrijke rol door open en eerlijk te zijn naar uw werkgever en collega’s. Geef uw grenzen aan en denk actief mee in het zoeken naar oplossingen. Deze kunnen bestaan uit bijvoorbeeld aangepaste werktijden, mogelijkheden om thuis te werken of een aangepast takenpakket.
Wanneer uw MS-symptomen toenemen kan blijven werken echter steeds lastiger en vermoeiender worden. Indien werken niet meer lukt, heeft u mogelijk recht op een IVA-uitkering. Een vervroegde WIA-aanvraag in verband met uw chronisch progressieve klachten is dan goed om over na te gaan denken.

Chronisch ziek en het UWV

Als werknemer ben je automatisch verzekerd voor de WIA. De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is de opvolger van de WAO. De wet regelt een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor periode na de verplichte loondoorbetaling tijdens ziekte bij de werkgever. De WIA is een werknemersverzekering en wordt opgedeeld in twee uitkeringen: WGA en IVA. U kunt de WIA aanvragen bij het UWV binnen een jaar en negen maanden na uw eerste ziekmelding. Als het UWV beoordeelt dat u nog gedeeltelijk kunt werken, krijgt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Als het echter duidelijk is dat werken niet meer haalbaar is, heeft u recht op IVA-uitkering. IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is een uitkering voor als u niet meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen. Als vrijwel zeker is dat dit zo blijft, kunt u de IVA vervroegt aanvragen tussen drie weken en een jaar en drie maanden verzuim. Dit is ook wel bekend als de vervroegde WIA-aanvraag. Uw bedrijfsarts moet hiervoor een verklaring opmaken voor het UWV. De verzekeringsarts van het UWV gebruikt de ‘verklaring bedrijfsarts’ voor de beoordeling van uw WIA-aanvraag.

Vervroegde IVA en ontslag

Als uw aanvraag voor een vervroegde IVA is goedgekeurd, ontvangt u een uitkering ter hoogte van 75% van het WIA-maandloon. Naast de uitkering van het UWV kan er sprake zijn van een WIA-aanvullingsverzekering zoals een WIA-excedentverzekering, WGA-hiaatverzekering of arbeidsongeschiktheidspensioen. Het UWV berekent de hoogte van de uitkering op basis van het loon toen u nog volledig aan het werk was. Hierbij hanteert het UWV een maximumdagloon. Daarnaast krijgt u in mei vakantiegeld en in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Ook bij de toekenning van de vervroegde IVA-uitkering, mag uw werkgever u de eerste twee jaar van ziekte niet ontslaan. Dit wordt ook wel het opzegverbod genoemd, omdat uw werkgever het arbeidscontract dan niet mag opzeggen. Verder vervallen uw re-integratieverplichtingen.

Vervroegde WIA nadelen op een rij

Het is belangrijk om de vervroegde IVA-uitkering op tijd aan te vragen. Daarnaast moet u zeker weten dat u en uw bedrijfsarts er klaar voor zijn. Zo is het belangrijk dat u de ernst van de situatie goed onder woorden kunt brengen en dat uw medisch dossier goed op orde is. Op basis hiervan kan uw bedrijfsarts een goede verklaring voor het UWV opmaken. Een degelijke voorbereiding is belangrijk omdat u maar één keer de vervroegde WIA-aanvraag kan indienen. Houd er rekening mee dat er een nadeel kan zijn met betrekking tot de loonheffings- en arbeidskorting als u de uitkering naar uzelf laat overmaken. Laat u niet verrassen en bespreek alles op voorhand goed door met uw werkgever, de bedrijfsarts en het UWV. Het is vaak prettig om een vertrouwenspersoon mee te nemen naar afspraken met de bedrijfsarts, verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Deze persoon kan u ondersteunen om uw verhaal duidelijk te vertellen en kan aantekeningen voor u maken.

UwVerzuimregisseur helpt u

UwVerzuimregisseur helpt chronisch progressief zieke werknemers en hun werkgevers om samen met elkaar grip te krijgen op alles wat op hen afkomt bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Duidelijkheid over wat van u wordt verwacht en wat ú mag verwachten van alle andere betrokkenen, stelt u in staat de regie weer in eigen hand te nemen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en uw rechten en plichten? Of heeft u behoefte aan deskundige begeleiding door een lotgenoot? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Met UwVerzuimregisseur staat u er niet alleen voor!

Meer informatie over werk en MS


Veelgestelde vragen

Kan ik ontslagen worden?

Wettelijk is geregeld dat een zieke werknemer gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) niet kan worden ontslagen. Ben je tussentijds volledig aan het werk, gedurende meer dan 4 weken? Dan start er een nieuwe periode van 104 weken. Na 104 weken mag een werkgever een medewerker ontslaan met als reden arbeidsongeschikt. Ook deze procedure loopt via het UWV. Het is echter veel fijner om zelf de regie te behouden en zelf te beslissen wanneer je wil stoppen met werken. Wij kunnen je begeleiden om te bepalen wat voor jou het beste moment is.

Is het verstandig om mijn contract aan te passen naar minder uren?

Pas niet zomaar je contact aan, dit kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor je inkomen, werk en uitkering richting de toekomst. Het UWV berekent namelijk inkomensverlies en de hoogte van een eventuele toekomstige WIA-uitkering op basis van het inkomen dat je verdiende voordat je ziek werd. Daarnaast bouw je met een lager salaris minder pensioen op en krijg je een lagere transitievergoeding. Vraag dus altijd deskundig advies als je overweegt om je contract aan te passen naar minder uren.

Wat is het verschil tussen WGA en IVA

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent twee verschillende soorten uitkeringen:

  • De WGA-uitkering: Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  • De IVA-uitkering: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Er is een verschil in hoogte en in duur.

Hoogte IVA en WGA

Met een IVA uitkering ontvang je een hogere uitkering. De hoogte van de IVA is 75% van je laatste verdiende loon, met een maximum van 75% van het maximum dagloon. In 2023 is dit vastgesteld op € 66.956 op jaarbasis. 75% hiervan is € 50.217 bruto per jaar.

Met een WGA-uitkering ontvang je 70% van je laatst verdiende loon. Ook een WGA-uitkering is gemaximeerd. 70% van € 66.956 is maximaal € 46.869 bruto per jaar.

Duur IVA en WGA

Het tweede verschil is de duur van de uitkering.
Een IVA uitkering ontvangt je tot je AOW-gerechtigde leeftijd. Tijdens deze periode wijzigt de uitkering niet, behalve de indexering van de uitkering. Twee keer per jaar, in januari en in juli, bepaalt het UWV wat de stijging van de uitkering is.

Een WGA uitkering kent twee verschillende fases. Allereerst ontvang je een loongerelateerde uitkering. Deze duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van hoeveel jaar je gewerkt hebt.
Na deze periode gaat een nieuwe fase in.

Het UWV vindt het belangrijk dat je de restverdiencapaciteit (RVC) zoveel mogelijk benut. Ze gaan uit van een benutting van minimaal 50%, Werk je en verdien je hier meer van 50% van je restverdiencapaciteit? Dan ontvang je een loonaanvullingsuitkering. Lukt dit niet, ontvang je een vervolguitkering. Omdat de wet uitgaat van werken naar vermogen wordt werken beloond. D loonaanvullinguitkering is daarom hoger dan de vervolguitkering.

Onze opdrachtgevers

triangle-down