Privacyverklaring

Als u op enigerlei wijze persoonlijke informatie via deze website aan ons verstrekt, is dat een uiting van vertrouwen. Met onze privacyverklaring laten wij u weten hoe wij met dit vertrouwen omgaan. Dat is eigenlijk heel simpel: wij zullen op geen enkele wijze uw gegevens openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden, tenzij daartoe gedwongen door wetgeving of jurisprudentie.Uw medische gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor u, uw behandelend specialist en de bedrijfsarts. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft bepaald dat dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn. Wij zijn niet bevoegd deze in te zien. Dat is ook niet nodig. Wij richten ons op het  proces omtrent uw ziekteverzuim.

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons direct via [email protected] zodat we dit kunnen corrigeren


Onze opdrachtgevers

triangle-down